Ulga IP Box – co to jest i kto może z niej skorzystać?

Ulga IP Box – co to jest i kto może z niej skorzystać?

W Polsce każdy przedsiębiorca obowiązany jest płacić podatki. W zależności od rodzaju podatku może to być np. 17% i 32% przy zasadach ogólnych PIT, 19% na podatku liniowych czy 9% lub 19% na podatku CIT. Jednak 23 października 2018 r., w wyniku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono preferencyjną stawkę opodatkowania w wysokości 5% dla niektórych przedsiębiorców. Mowa tu o uldze IP Box. Jaka jest jej dokładna geneza i założenia? Jakie wymagania trzeba spełnić, by z niej skorzystać? Jak dokładnie działa?

Ulga IP BOX – definicja i wymogi

IP Box czyli Intellectual Property Box, Innovation Box lub Patent Box określa możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wartości 5%. Stosowana jest do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulgę wprowadzono w Polsce 1 stycznia 2019 roku. Wcześniej, podobne rozwiązania stosowane były np. w Wielkie Brytanii, Francji, Holandii, Słowacji czy Irlandii.

Celem wprowadzenia ulgi jest pobudzenie rynków nowych technologii, zwiększenie atrakcyjności w prowadzeniu działań badawczo-rozwojowych i rozwój praw tzw. kwalifikowanych prawa własności intelektualnej, które mogą być komercjalizowane. Innymi słowami, dzięki preferencyjnej uldze podatkowej, firmy mogą zakończyć procesy badawcze i doprowadzić do ujawnienia ich wyników poprzez „puszczenie ich” w powszechny obieg.

Aby uzyskać ulgę IP BOX, przedsiębiorca musi spełnić szereg wymogów. Należą do nich: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z dochodami z kwalifikowanych IP, utworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (w ramach działalności), osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP oraz poniesienie tzw. kosztów kwalifikowanych związanych z wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem IP kwalifikowanego. Co istotne, w praktyce, mimo teoretycznie spełnionych wymogów formalnych, Firmy składają zapytania do organów podatkowych, by uzyskać indywidualną opinię w tym zakresie.

Prawa objęte preferencyjną ulgą

Aby uzyskać ulgę IP BOX trzeba spełniać wymogi dwóch składników – prowadzić działalność badawczo-rozwojową oraz korzystać z kwalifikowanych praw. W przypadku pierwszego wymogu oznacza to tyle, że Firma powinna prowadzić badania naukowe, które zwiększają wiedzę w danej dziedzinie, które docelowo tworzą nowe usługi, produkty lub procesy.

W drugim przypadku, trzeba korzystać z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Katalog tych praw jest zamknięty i określony w ustawach o podatku dochodowym. Mowa tutaj o patentach, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, prawa z rejestracji produktu leczniczego (i weterynaryjnego) dopuszczonych do obrotu, dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, autorskiego prawa do programu komputerowego, wyłącznego prawa hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany i zarobkowego korzystania z niej.

IP Box – krok po kroku

Z praw do ulgi IP BOX mają przedsiębiorstwa objęte podatkiem PIT tj. JDG, spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie, komandytowe czy przedsiębiorstwa w spadku. Uprawnieni są tez podatnicy podatku CIT np. osoby prawne, podatkowe grupy kapitałowe, spółki kapitałowe w organizacji itp.

By skorzystać z ulgi IP Box należy przejść cztery etapy. Po pierwsze, trzeba zidentyfikować wszystkie posiadane prawa własności intelektualnej, ocenić czy powstały one w wyniku działalności badawczo-rozwojowej i czy zostały one ulepszone lub rozwinięte. Po drugie, należy obliczyć wysokość dochodu, jaki firma osiągnęła z tych praw. Dochody te mogą pochodzić np. z odszkodowań za naruszenie praw, ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności, z prawa ujętego w cenie sprzedaży produktów lub usług, z opłat z umowy licencji dotyczącej kwalifikowanego prawa własności.

Po trzecie, ustala się dochód z praw własności intelektualnej. Stanowi on iloczyn dochodu z wymienionych wyżej praw oraz tzw. wskaźnika nexus. Na końcu ustala się podstawę preferencyjnego opodatkowania, którą stanowi suma wszystkich kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw, które ustalono we wcześniejszych punktach.

Abakus – Podatki i Księgowość Sp. z o.o.
ul. Witczaka 131, 41-902 Bytom
tel.: 500 248 009
Biuro rachunkowe Bytom – Abakus Sp. z o.o